Salillari Shpk është e përkushtuar për të siguruar dhe mirëmbajtur një mjedis të shëndetshëm dhe të sigurt në punë, me synim përmirësimin e vazhdueshëm.

Ky qëllim është i arritshëm vetëm duke respektuar objektivat e përcaktuar që përpiqen të tejkalojnë të gjitha detyrimet sipas legjislacionit në fuqi dhe duke nxitur një angazhim entuziast për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin brenda personelit, kontraktorëve dhe vizitorëve të Salillari shpk.

SIGURIA

SIGURIA NGA ZGJEDHJA JO NGA SHANSI!

Njerëzit që janë të rinj në Salillari mund të jenë të panjohur me mënyrën se si Salillari menaxhon HSE në mjedisin e tyre të punës.

DEKLARATA E POLITIKËS HSSE

Kompania Salillari i jep përparësi Shëndetit, Sigurisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit gjatë kryerjes së aktiviteteve të saj. Ai gjithashtu synon të promovojë një kulturë të parandalimit të aksidenteve dhe incidenteve në punë në mënyrë që të arrihet sigurimi progresiv i një mjedisi të sigurt dhe të shëndetshëm pune.
Kompania Salillari është e angazhuar të përmbushë të gjitha kërkesat ligjore të zbatueshme dhe Standardet ISO- 45001: 2018 për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe të promovojë një kulturë të përmirësimit të vazhdueshëm dhe parandalimit të rrezikut në thelbin e strategjisë së saj për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë.

POLITIKA E HSE

“Kompania Salillari” ka menaxhmentin e lartë të organizatës të dokumentuar, autorizuar dhe lëshuar një Politikë HSE. Politika e HSE adreson kërkesat ligjore për HSE, angazhimin për parandalimin e aksidenteve dhe siguron një kuadër për vendosjen dhe rishikimin e objektivave dhe standardeve të ISO 45001: 2018.

Fushat kryesore të politikave që aplikon kompania jonë janë:

 • Politika Mjedisore
 • Politika e Sigurisë
 • Politika e Ndalimit të Punës
 • Zvarritjet – Politika e alkoolit

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË HSE

Salillari Ltd dhe secila prej njësive të saj të biznesit duhet të deklarojë brenda planeve të tyre vjetore të biznesit, objektivat dhe objektivat për çështjet e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë për periudhën në shqyrtim, si një nxitës për përmirësim të vazhdueshëm.

Këto objektiva dhe objektiva përfshijnë detaje mbi burimet që do të ndahen për programet e trajnimit dhe auditimit të HS&E, nismat e reja të propozuara dhe objektivat specifike të HS&E, kundër të cilave mund të matet performanca.

Objektivat janë identifikuar dhe diskutuar me personat e interesuar ose nën kontroll, janë rënë dakord dhe shënuar mbi Programet e Objektivave. Synimet dhe programet i lëshohen personelit përkatës dhe monitorohen nga bordi drejtues. Programi rishikohet rregullisht nga bordi drejtues dhe ndryshohet, azhurnohet, ndryshohet ose zgjatet sipas kërkesës. Çdo çështje e pazgjidhur diskutohet përsëri me [personat përkatës dhe nëse është e nevojshme datat e synuara ndryshohen.

ELEMENTI I MENAXHIMIT

Udhëheqja dhe Angazhimi

Të gjithë menaxherët e lartë Salillari udhëheqin me shembullin e tyre dhe kurrë nuk ecin me vetëdije nga një veprim ose gjendje e pasigurt. Ne u japim të gjithë punonjësve mbështetjen dhe njohuritë tona. Siguria është përparësia jonë numër një. Inkurajon dhe mbështet në mënyrë aktive nismat për përmirësimin e HSE, HSE është pika kryesore në axhendën e të gjitha takimeve. Menaxhmenti demonstron sjellje dhe praktika biznesi, në përpjesëtim me një kulturë të performancës më të mirë të shëndetit dhe sigurisë në botë.

Trajnimi

Përfundohet një Analizë e Nevojave të Trajnimit për secilin person bazuar në rolin e tij dhe detyrat e pritshme. Një matricë trajnimi prodhohet për secilin projekt duke theksuar trajnimin e kërkuar për të gjithë personelin dhe ndiqet nga HSE përgjegjëse për projektin. Informacioni përdoret për të përfunduar Matricën e Trajnimit, i gjithë trajnimi i kërkuar i trajnimit regjistrohet në matricë dhe theksohet kur përfundon.

MONITORIMI DHE AUDITIMI I PERFORMANCËS

Matjet proaktive të performancës përcaktohen në Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë, dhe përfshijnë inspektime rutinore të artikujve specifikë, inspektime specifike dhe pajtueshmëri me sistemet përmes mekanizmave të ndryshëm siç janë:

 • Udhëtimet e Sigurisë së Menaxherit
 • Shqyrtimet Tremujore të Menaxherëve të Operacioneve
 • Monitorimi ligjor
 • Inspektimet Rutinë të Mbikëqyrësit
 • Inspektimet e Këshilltarit të HS&E
 • Salillari dhe Auditimet e Palëve të Treta

Plani i auditimit është pjesë e Sistemit të Menaxhimit të HSE. Isshtë e njohur që shumica e mospërputhjeve do të ngrihen si vëzhgime si pjesë e një raporti inspektimi. Shumë mospërputhje të vogla të vërejtura në vend janë duke u zgjidhur menjëherë. Për mospërputhjet më serioze, përcaktohet një shkallë kohore për ndërmarrjen e veprimeve të përshtatshme përmirësuese.

Lehtësia për lëshimin e fletëve formale të mospërputhjes është e përfshirë në informacionin e Bordit të Menaxhimit të Sigurisë së Turneve dhe në procesin e Auditimit Formal.

Devijimet nga Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë mund të identifikohen nga:

 • Turne për Menaxhimin e Sigurisë
 • Nga auditorët si pjesë e auditimit të tyre
 • Mbikëqyrësit si pjesë e detyrave të tyre dhe inspektimeve rutinë
 • Inspektorët e HS&E si pjesë e inspektimeve të tyre rutinë