Tirane, ofroj vend pune INXHINIER ELEKTRIK, ZBATUES I PROJEKTEVE

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER ELEKTRIK, ZBATUES I PROJEKTEVE.

PËRSHKRIMI I POZICIONIT TË PUNËS
Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e projekteve elektrike, dhe zbatimin e sistemeve/ instalimeve elektrike në te gjitha objektet qe kompania zhvillon. Inxhinieri Elektrik menaxhon grupe pune Specialistësh Elektrik të përqendruara në këto objekte dhe ndihmon në zbatimin me përpikmëri të Rregullores së Sigurimit Teknik.

DETYRAT KRYESORE:

 • Planifikon, organizon dhe mbikqyr punën e Specialistëve Elektrik në secilën njësi biznesi. Harton planin e zhvillimit dhe është përgjegjës për zbatimin e këtij plani.
 • Ndjek ecurinë e punimeve elektrike në faza, që nga projekt-ideja, zbatim dhe kolaudim perfundimtar.
 • Rishikon dhe harton koston e instalimeve elektrike duke përgatitur preventivin total.
 • Përpilon dhe koordinon punën për përgatitjen e manualeve të mirëmbajtjes së instalimeve elektrike.
 • Merr pjesë në hartimin dhe zbatimin e rregullores së sigurimit teknik në lidhje me instalimet elektrike.
 • Promovon një praktikë të sigurt pune, duke minimizuar rreziqet në të gjitha objektet.
 • Inspekton të gjithë punen/instalimet elektrike, duke përfshirë pajisjet dhe mjetet e punës dhe verifikon gjëndjen e tyre si dhe rekomandon ndryshime të mundshme.
 • Kontrollon dhe siguron që forca punëtore punon duke zbatuar rregulloren e sigurimit Teknik.
 • Kryen funksione të tjera të përcaktuara nga Administratori i Përgjithshëm.

KRITERET DHE AFTËSITË KRYESORE:

 • Diplomë në Inxhinieri Elektrike, përbën përparësi Liçenca Elektrike
 • Të njohë dhe të punojë në programin AutoCad, Microsoft Office
 • Të ketë mbi 5 vjet experience në fushën e Inxhinierisë Elektrike, si dhe të ketë aftësi të shkëlqyera organizative
 • Të zotërojë gjuhën angleze
 • Të zotërojë patente klasi B.
 • Mosha e kërkuar deri 50 vjeç.

APLIKIMI
Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail:hr@salillari, ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?