Tirane, Kompania “SALILLARI shpk” kerkon te punesoje INXHINIER/E KOSTOIST/E

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative. “SALILLARI Sh.p.k” zhvillon aktivitetin në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER/E KOSTOIST/E.

PËRSHKRIMI I PUNËS: Inxhinieri Kostoist ka përgjegjësi kryesore për ndjekjen e kostos së objekteve në mënyrë perodike në degën teknike dhe financë, hartimin e preventivave dhe cmimet për zërat përkatës si dhe të punimeve shtesë.

DETYRAT KRYESORE:

 • Përgatitja e situacioneve mujore, librezës së masave, analizes së cmimeve duke përfshirë kontrollet e situacioneve te nënkontraktorëve dhe përgatitjen e situacionit përmbledhës për objektet.
 • Rakordimi mujor me departamentin e financës për inventarët, gjëndjen në magazinë dhe shkarkimin e materialeve.
 • Përpilimi dhe hartimi i preventivave me çmimet përkatëse për punimet që kryen vetë kompania.
 • Kontrolli i preventivave me çmimet përkatëse të projekteve të ndryshme që vijnë nga studiot e projektimit.
 • Ndjekja e kostos në mënyrë periodike gjatë fazës së ndërtimit të objekteve, në bashkëpunim me Zyrën Teknike.
 • Raportimi i kostos së objekteve në bashkëpunim me Departamentin e Financës.
 • Përgatitja e preventivave të paketave tenderuese te kompanise.
 • Rishikim i analizave teknike dhe manualit të cmimeve sipas tregut dhe publikimeve zyrtare.
 • Rishikim periodik i legjislacionit dhe botimeve në Fletoren Zyrtare, në lidhje me cështje të kostove të ndërtimit dhe procedurave të kontrollit tatimor.
 • Kontrolli të tregut për çmime të dhëna nga kontraktoret dhe nën-kontraktorët.
 • Asistence në përgatitjen e Buxhetit mujor, Cost raport dhe Cash Flow, të punimeve.
 • Kontrolli mujor fizik i Inventarëve për materialet ne objekte.
 • Hartimi i preventivave dhe situacioneve për punimet shtesë të klientëve, rimbursimet
 • dhe rakordimet përfundimtare.

KRITERET E KËRKUARA:

 • Të ketë diplome Master, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit.
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperiencë në fushën e mbajtjes së kostos në ndërtim.
 • Të njohë programet bazë në kompjuter, autocad, etj.
 • Të zotërojë njohuri të mira të gjuhës angleze.

APLIKIMI
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?