Tirane, ofrohet vend pune AUDITUES I BRENDSHEM

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” zhvillon aktivitetin në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune AUDITUES I BRËNDSHËM

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Auditon dhe vlerëson veprimtarinë e kompanisë sipas proçeseve dhe njësive të veçanta, me qëllim përcaktimin e përputhshmërisë me politikat e kompanisë, aktet ligjore, proçeduart dhe rregulloret e brëndshme.
 • Njeh të gjitha manualet dhe proçedurat që rregullojnë dhe mirëmbajnë veprimtarinë e njësisë. Gjithashtu njeh çdo program kompjuterik që përdoret në kompani.
 • Përcakton nivelin e rrezikut dhe faktoret që ndikojnë në të, duke vlerësuar ndryshimet e tij nga një auditim në tjetrin.
 • Vlerëson përshtatshmërinë dhe tërësinë e kontrolleve të brendshme, të vendosura në procesin/ njësinë që auditohet.
 • Kryen identifikimin e kontrolleve jo të mjaftueshme dhe rekomandon përmirësime për këtë funksion.
 • Vlerëson sistemet e informacionit nëse janë të përshtatshme, reale, të sakta, të shpejta e të nevojshme për drejtimin dhe kontrollin e veprimeve.
 • Identifikon mundësitë operacionale për ulje të kostove, zvogëlime të mundësive të gabimeve njerëzore, mungesës së efiçiencës, mangësive dhe mungesës së efektivitetit ndaj ekzistencës së kushteve që sjellin parregullsi, duke dhënë rekomandimet përkatëse.
 • Organizon dhe bashkërendon punën e audituesve të përfshirë në angazhimin individual me synim që të arrihet përmbushja e objektivave të auditimit.
 • Harton raportin e auditimit për punën e kryer, duke pasqyruar të gjitha vlerësimet, objeksionet dhe rekomandimet për procesin / njësinë e audituar.
 • Kryen do detyrë tjetër që ka lidhje me objektin e punës së auditimit të brëndshëm dhe që i kërkohet nga drejtuesi i departamentit.

KRITERET E KËRKUARA

 • Të jetë diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, dega Financë ose Kontabilitet, me rezultate të larta.
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në fushën Auditimit.
 • Të ketë integritet të lartë dhe etikë profesionale.
 • Aftësi të forta arsyetimi analitik për të zgjidhur problemet praktike.
 • Njohuri të mira në teknologjinë e informacionit si paketa Microsoft Office, programet
 • e ndryshme financiare etj.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 • Të jetë i pajisur me leje drejtimi, klasi B.

APLIKIMI
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +35568 20 55 689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?