Tirane, Kompania “SALILLARI shpk” kerkon te punesoje INXHINIER NDERTIMI në ZBATIM

Kompania “SALILLARI Sh.p.k”, Lider në sektorin e ndërtimit me më shumë se 25 vjet përvojë, përshtatet me karakteristikat e secilit projekt për të krijuar zgjidhje inxhinierike dhe inovative.
“SALILLARI Sh.p.k” aktivitetin e ndërtimit e ka në: Infrastrukturë, Ndërtime Civile, Ujsjellës, Shpim të naftës, Prodhimi i Materialeve Ndërtimore, Punime të tjera inxhinierike, Punime në port detar, Aeroport, Punime Industriale dhe Ndërtimore, Projektimi i Punimeve Civile dhe Industriale, etj..
Shërbimet tona shtrihen nga planifikimi dhe investimi fillestar, deri në fillimin dhe funksionimin.
“SALILLARI Sh.p.k” shpall pozicion të lirë pune INXHINIER NDËRTIMI  ZBATIM.

PERSHKRIMI I POZICIONIT
Inxhinieri i Ndërtimit ka si detyrë funksionale organizimin dhe drejtimin e punimeve të ndërtimit në perputhje me projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet, grafikut të miratuar deri ne fazen e dorëzimit të objektit.

DETYRAT KRYESORE

 • Shqyrton vlefshmërinë e dokumentacionit tekniko-ligjor të objektit sipas një liste të miratuar;
 • Shqyrton projektet e zbatimit, preventivin dhe specifikimet teknike të objektit që do të ndërtohet dhe ben vërejtjet përkatëse kur konstaton mangësi dhe parregullsi.
 • Zbaton plan-organizimin e punimeve, harton planet ditore, javore dhe mujore dhe paraqet tek eprorët për diskutim apo miratim.
 • Mban përgjegjësi për zbatimin e punimeve në përputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet.
 • Merr pjesë në të gjitha matjet qe kryhen për volumet dhe mban proçes verbalet përkatese.
 • Zbaton grafikun e punimeve në përputhje me afatet e përcaktuara në kontratat e zbatimit të punimeve.
 • Plotëson cdo ditë ditarin e punimeve dhe Librin e kantjerit dhe ja paraqet eproreve kur i kërkohet.
 • Harton në mënyrë të vazhdueshme librezën e masave për punimet që kryhen.
 • Plotëson në vazhdimësi dokumentacionin tekniko-ligjor gjatë fazave të ndërtimit deri në përfundim të projektit.
 • Ndjek dhe mban përgjegjësi për normativat e harxhimit të materialeve që vendosen në vepër.
 • Kërkon që të gjitha materialet që vijnë në objekt të jenë të shoqëruara me çertifikata origjine dhe cilësie konform specifikimeve teknike.

KRITERET E KERKUARA

 • Të ketë përfunduar Fakultetin e Inxhinierise se Ndertimit, Profili Infrastukture.
 • Të njohë gjuhën angleze ne nivel te larte (me çertifikatë).
 • Të njohë programet komputerike Microsoft Office, Project, Autocad, Sap, Etap.
 • Mosha e kërkuar deri 45 vjeç.
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience.

APLIKIMI
Të interesuarit mund të dërgojnë C.V. e tyre, në adresën e-mail: hr@salillari.al ose të kontaktojnë tek numri i telefonit: +355682055689.
* Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.
* Kompania “SALILLARI shpk” merr përsipër që të dhënat e kandidatëve të trajtohen në konfidencialitet të plotë.

Open chat
💬 Mund te na kontaktoni ketu ?