Call us today +355 4 450 0945 | info@salillari.al

BESOJMË QË TË GJITHË NJERËZIT TONË JANË NË NIVELIN E NJËJTË TË MBROJTJES PAVARËSISHT SE KU PUNOJNË. PËR TË SIGURUAR NJË TRAJTIM KONSISTENT NË SIGURIMIN E SHËNDETËSISË, SIGURISË, MJEDISIT DHE SIGURISË Ne KEMI ZHVILLUAR NJË SISTEM TË MENAXHIMIT TË HSSE-SË, I MBËSHTETUR NGA PROCESET TONA TË HSSE-SË, PROCEDURAT, UDHËZIMET DHE RREGULLAT, SI DHE NJË SISTEM I MATUR I SIGURISË.

RREGULLAT E MBROJTJES SË JETËS

Rregullat tona të arta të HSSE janë të dizajnuara për të siguruar shëndetin dhe sigurinë e punonjësve, nënkontraktorëve dhe anëtarëve të publikut që vijnë në kontakt me veprimtarinë tonë. Këto rregulla përshkruajnë pritshmërinë që Salillari ka nga punëtorët e tyre, megjithatë ne besojmë se ndjenja e shëndoshë dhe interesi personal në siguri janë ende garancitë më të mëdha të sigurisë në punë, në rrugë dhe në shtëpi.

  • Punoni me një leje pune të vlefshme kur kërkohet
  • Pajisje personale mbrojtëse
  • Deklarata e metodave të sigurta të punës
  • Rojet e sigurisë elektrike
  • Mbrojtja e vendit të punës, gropave dhe e pusetave
  • Zbulimi i gazit
  • Veshjet e sigurisë së automjetit dhe rregullat e rrugëve
  • Raportimi i Incidentit dhe Rreziqeve
  • Trajnimi dhe Akreditimi
  • Hapësirë ​​të kufizuar

DEKLARATA E POLITIKËS HSSE

Salillari shpk është e angazhuar për një vend pune pa incidente, kudo, kurdo. Performanca jonë varet nga aftësia jonë për të përmirësuar vazhdimisht cilësinë e shërbimeve që u ofrojmë klientëve tanë, duke mbrojtur njerëzit dhe duke minimizuar ndikimin në mjedis. Salillari shpk kërkon një angazhim aktiv ndaj HSE nga të gjithë njerëzit dhe kontraktorët tanë në të gjitha aktivitetet e punës. Menaxherët e HSE janë përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me të gjitha politikat dhe procedurat e HSE dhe këtë Politikë të Korporatës HSE. Ne gjithmonë do të komunikojmë hapur për çështjet e HSE me palët tona të interesit dhe do të ndajmë me ta përvojën dhe njohuritë tona për iniciativat e suksesshme të HSE.

PËRSHTATJA ME LEGJISLACIONIN RELEVANT

Standardet e kompanisë përputhen me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi të vendit ku veprojmë.

MENAXHIMI I RREZIKUT

Kompania përpiqet të zbusë ndikimin e çdo rreziku të parashikueshëm, që mund të rrezikojë shëndetin, sigurinë dhe mjedisin, ose mund të ndikojë në cilësinë e produkteve dhe shërbimeve që ofron. Kjo do të arrihet përmes vlerësimeve formale të rrezikut sipas Politikave dhe Procedurave të Kompanisë.

PËRSHTATJA ME LEGJISLACIONIN RELEVANT

Standardet e kompanisë përputhen me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi të vendit ku veprojmë.

Trajnimi

Kompania është e angazhuar që të sigurojë trajnim dhe zhvillim sipas nevojës për detyrat dhe përgjegjësitë e çdo individi - kjo gjithmonë do të përfshijë trajnimin e HSE. Menaxherët e HSE janë përgjegjës për të siguruar që trajnimi i duhur është dhënë dhe vlerësimi individual i kompetencës është kryer sipas standardeve të kompanisë.